top of page
DC SUPER HERO DICTIONARY​
 
cover design
相對只放有幾位超級英雄放在封面的簡單設計。我選擇參考了扑克與古典書籍等,利用線條與框架把正義聯盟英雄的標誌組合,標誌較易被小朋友認出各英雄,放射性構圖有如卡通片頭放出justice league正在發光一樣。
DC Website_工作區域 1 複本 5.jpg
DC Website_工作區域 1.jpg
DC Website_工作區域 1 複本.jpg
DC Website_工作區域 1 複本 2.jpg
bottom of page